واردات موز به ایران

بیش از یک سال سابقه در وارادات موز به ایران با حجمی بالغ بر 15 هزار تن در سال

صادرات مس

بیش از 15 سال سابقه در زمینه صارادات به کشورهای امارت متحده عربی و ترکیه و...

صادرات آهن

بیش از 15 سال سابقه در زمینه صارادات به کشورهای امارت متحده عربی و ترکیه و...


فعالیت های شرکت پاک سیب